Zanimljivosti

Gun-jumping

to jump the gun = prerano startati; fig. zaletjeti se, istrčati se

U pravnom jeziku fraza gun-jumping primjenjuje se, naravno kolokvijalno, a ne u službenim dokumentima, u području tržišnog natjecanja i trgovine vrijednosnim papirima za situacije kad transakcija bude obavljena prije nego se za to ispune zakonski uvjeti, tj. podnesu obavezne prijave i dobiju odobrenja.
https://www.financierworldwide.com/antitrust-enforcers-put-a-bullseye-on-gun-jumping/#.WWR7CYTyhEY

ALP (arm’s length principle)

“Arm’s length principle” („načelo nepristrane transakcije“ ili “načelo neovisnosti”) upotrebljava se u vezi s transfernim cijenama, tj. cijenama koje povezana društva obračunavaju jedno drugome za imovinu i usluge. Bit je u tome da povezana društva trebaju odrediti i u tim odnosima cijene kao što bi ih odredile kada bi cijenu usluge ili stvari koju prodaju ugovarale s partnerom s kojim nisu vlasnički povezane.

Volatile, volatility

Engleski pridjev “volatile” znači nepostojan, hirovit, promjenjiv, nestalan.
Premda riječ dolazi od latinskog (volatilis, volatile), volatilan ili volatilnost nemaju dugu tradiciju u hrvatskom općem jeziku, iako su u pojedinim strukama kao što su kemija i fizika te financije uobičajeni. Na primjer u Klaićevom Velikom rječniku stranih riječi iz 1966. uopće nema volatilnosti, nego postoji samo riječ “volatile (tal.) perad, živad”, dok u izdanju Anić, Klaić, Domović iz 1998. postoji “volatilitet (lat. volatilitas) isparljivost; nestalnost, promjenjivost.

Formalne i neformalne životne zajednice osoba različitog ili istog spola

U svakodnevnom govoru bolju polovicu („significant other“) drugima spominjemo kao „muža“, „ženu“, „(životnog) partnera“, s tim da ponekad onaj tko govori misli na partnera iz formalno sklopljene odnosno registrirane veze, a ponekad neregistrirane. U službenim dokumentima i postupcima, potrebno je služiti se pojmovima koji su zakonom određeni za konkretnu vrstu životne zajednice.

Partneri suprotnog spola:
• brak = marriage = die Ehe
• bračni drug = spouse = der Ehegatte/die Ehegattin
• izvanbračna zajednica = non-marital cohabitation; common-law marriage*,(ponegdje: domestic partnership*) = nichteheliche Lebengemeinschaft
• izvanbračni drug = cohabitee; common-law spouse*, (ponegdje: domestic partner*) = nichtehelicher Lebenspartner, der Lebensgefährte/die Lebensgefährtin

Partneri istog spola:
• životno partnerstvo = civil partnership, civil union, registered partnership = Lebenspartnerschaft
• životni partner = life partner = Lebenspartner, Lebenspartnerin
• neformalno životno partnerstvo = domestic partnership* = nicht eingetragene Lebenspartnerschaft
• neformalni životni partner = domestic partner* = nicht eingetragener Lebenspartner, nicht eingetragene Lebenspartnerin

*Kod prevođenja treba biti vrlo oprezan, jer ne znači u svakoj državi isti pojam isto. U nekima državama ni ne postoji npr. „common-law marriage“ (za više informacija zgodno je pročitati tekst na https://en.wikipedia.org/wiki/Common-law_marriage_in_the_United_States ), a „domestic partnership“ od države do države može značiti nešto drugo. Npr. domestic partnership u nekoj državi ili zakonu možda se odnosi samo par istog spola koji nije registrirao vezu, a negdje drugdje (i) na izvanbračnu zajednicu muškarca i žene, ali samo iznad određene dobi.

Sudski tumač treba uzeti u obzir u kojoj državi će se prijevod upotrijebiti, ako prevodi s hrvatskog na engleski jezik, pa provjeriti koji pojmovi postoje u toj državi, kako bi mogao odlučiti koji najviše odgovara hrvatskom pojmu koji prevodi. Ponekad je korisno staviti i napomenu radi pojašnjenja. Od slučaja do slučaja loš prijevod može za stranku imati više ili manje štetne posljedice ili prouzročiti nepotrebna odugovlačenja i komplikacije.

O hrvatskom uređenju ovih odnosa možete se informirati u Obiteljskom zakonu i Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola ili na stranici Središnjeg državnog portala (https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/brak-izvanbracna-zajednica-zivotno-partnerstvo/164), a o situaciji u Europskoj uniji na http://www.coupleseurope.eu/en/netherlands/topics/8-what-does-the-law-provide-for-the-property-of-registered-and-non-registered-partners.

Pojmovi povezani sa zaštitom osobnih podataka

1. osobni podaci = personal data = personenbezogene Daten = données à caractère personnel = dati personali
2. obrada osobnih podataka = processing of personal data = Verarbeitung personenbezogener Daten = traitement de données à caractère personnel = trattamento di dati personali
3. voditelj zbirke osobnih podataka (nadzornik) = controller = für die Verarbeitung Verantwortlicher = responsable du traitement = responsabile del trattamento
4. izvršitelj obrade osobnih podataka (obrađivač) = processor = Auftragsverarbeiter = sous-traitement = incaricato del trattamento
5. zbirka osobnih podataka (sustav arhiviranja osobnih podataka) = personal data filing system = Datei mit personenbezogenen Daten = fichier de données à caractère personnel = archivio di dati personali
(engleski – njemački – francuski – talijanski pojmovi iz Direktive 95/46/EZ)

Kod prevođenja (npr. u pravilima o zaštiti privatnosti koja se objavljuju na internetskim stranicama trgovaca) važno je služiti se odgovarajućim pojmovima kako su navedeni u propisima. Ako se „zbirka podataka“ ne prevede s „filing system“ a „voditelj zbirke“ s „controller“, može doći do nerazumijevanja. Ako poslovnom partneru pošaljete prijevod s neodgovarajućim pojmovima, nećete ostaviti profesionalan dojam.

Kao što se vidi iz gore izdvojenih pojmova na više jezika, pravni pojmovi ne mogu se doslovno prevoditi. Prije svega potrebno bi bilo u jeziku na koji se prevodi konzultirati relevantne propise, i primijeniti već postojeće pojmove. Nažalost kod prevođenja navedene direktive prevoditelji nisu uzeli u obzir da je hrvatski Zakon o zaštiti osobnih podataka, donesen 10 godina prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, utvrdio pojmove upravo na temelju te direktive i nije bilo apsolutno nikakvog opravdanja da se izmišljaju novi pojmovi (navedeni gore u zagradama). Čak da je novo predloženi prijevod jezično bolji, on je neprimjeren kad je u pravu već uvriježen određeni pojam. Uvođenje novog pojma svakako ne smije biti prepušteno na volju prevoditeljskoj slobodi, jer se ne radi o prijevodu romana. To je kao da se za pojam poslodavca i radnika u tri različita zakona upotrijebi različitu riječ. To naravno nikome ne pada napamet, pa i u Zakonu o radu, u Zakonu o zaštiti na radu, Zakonu o mirovinskom osiguranju, Zakonu o porezu na dohodak itd. uvijek piše „poslodavac“.

mobbing …

Nadamo se da se ni kao zaposlenik ni kao poslodavac nećete susresti s problemima zlostavljanja, uznemiravanja i povrede dostojanstva na radnom mjestu. No ako radite u internacionalnom okruženju ili jednostavno želite pronaći na tu temu neke tekstove na engleskom ili njemačkom jeziku, evo nekoliko ključnih pojmova:

  • zlostavljanje = abuse = die Misshandlung
  • uznemiravanje = harassment (workplace bullying; harassment at work) = die Schikanierung, die Belästigung / das Mobbing (Mobbing am Arbeitsplatz)
  • spolno uznemiravanje = sexual harassment = sexuelle Belästigung
  • povreda dostojanstva = violation of dignity = Verletzung der Würde

Kao što vidite, u hrvatskom možemo i bez „mobbinga“, a i u engleskom se u radnopravnom kontekstu rabi „bullying“ u tom smislu koji smo u Hrvatskoj (a tako je i u nekim drugim europskim državama) navikli podrazumijevati pod mobbingom. Da je doista tako može se provjeriti ciljanom pretragom na dvojezičnim rječnicima, po pravnim frazama i u stručnoj literaturi.
Navedeni pojmovi te posljedice takvih ponašanja regulirani su Zakonom o radu, Zakonom o suzbijanju diskriminacije i Kaznenim zakonom.

Prijevodi dokumenata Europske unije na hrvatski jezik

Jasno da je prevođenje direktiva, uredbi i drugih dokumenata Europske unije ogroman posao i da nije moguće sve odraditi savršeno. Ali hrvatski prijevodi su, po mom iskustvu, puni nedostataka. To dovodi do mnogih problema u praksi. Zbog toga je na inicijativu Agencije za tržišno natjecanje proveden službeni postupak ispravka prijevoda Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 na hrvatski. Više o tome možete pročitati na http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2015/06/AZTN-info-45.pdf

„Odricanje od odgovornosti“ – netočno

Odriče se prava, a odgovornost (obveze) se isključuju ili ograničavaju.
Često se u općim uvjetima ili uvjetima uporabe određenih proizvoda nalazi na frazu “odricanje od odgovornosti”. Pravilno bi bilo “isključenje odgovornosti” u smislu terminologije Zakona o obveznim odnosima. Radi se u uvriježenom, ali u biti netočnom prijevodu s engleskog jezika.
Osoba koja je u ugovornom ili izvanugovornom odnosu nositelj prava, tog se prava može odreći (waiver, to waive na engleskom odnosno Verzichterklärung, verzichten na njemačkom). No ako se proizvođač, prodavatelj ili pružatelj usluge želi, u granicama dopuštenim zakonom, umanjiti ili je se potpuno osloboditi neke obveze, govorimo o ograničenju ili isključenju odgovornosti (limitation of liability / Haftungbegrenzung, Beschränkung der Haftung, disclaimer of liability / Haftungsausschluss, Haftungsablehnung).

Stručni prijevodi zahtijevaju više od rječnika

Za opomenu danu radniku u njemačkom pravu upotrebljavaju se pojmovi Ermahnung i Abmahnung.
Abmahnung odgovara formalnoj opomeni iz hrvatskog Zakona o radu, koja podrazumijeva pisani oblik, potpis direktora ili opunomoćenika te upozorenje na mogućnost otkazivanja ugovora o radu, dok Ermahnung podrazumijeva manje formalnu opomenu, koja može biti dana npr. usmeno ili e-poštom bez kvalificiranog elektroničkog potpisa, od strane neposredno nadređene osobe.
Ovakve finese nećete (u pravilu) pronaći u rječniku, nego je za pravilno razumijevanje potrebno provjeriti pojam u stručnim komentarima.

Revolving door

Famozni pojam “revolving door” (Drehtür, Karusselltür), koji se upotrebljava u kontekstu pomoćnika ministara i sličnih funkcija, koje bi se trebale dijeliti bez natječaja, kako bi ministri mogli navodno birati osobe od svog povjerenja, nisu ništa drugo nego “kružna vrata” (http://bolje.hr/rijec/revolving-door-gt-gt-kruzna-vrata/4/http://www.webgradnja.hr/index-pojmova/kruzna-vrata/http://www.zekic.hr/offl/3812/l/SR/Kruzna-vrata.wshtml).
Zašto bi hrvatskim građanima, a cilj političara trebao bi biti da ga razumije što širi krug građana, bilo razumljivije „revolving door“ od „kružnih vrata“. Oni od nas stariji od 40 sjetit će se pojma pokondirene tikve, koji mislim da lijepo pristaje takvom prenemaganju, a za mlađe http://www.matica.hr/vijenac/398/Pokondirena%20tikva%20/ .
Jedna je stvar kad se dužnosnici, državni i javni službenici ili poslovni ljudi zbog internacionalne prirode posla, u kojem je komunikacija na engleskom jeziku česta, služe stranim pojmovima u internom krugu, što je i zbog konteksta i zbog brzine prihvatljivo, ponekad neizbježno i simpatično. No u formalnijoj komunikaciji cilj bi svakom akademski obrazovanom građaninu, a posebno osobama na javnim funkcijama, ipak trebao biti da pokažu da su obrazovani i poznaju svoj jezik. A ne ostavljaju taj dojam ako se ponašaju kao da hrvatske riječi ne postoje ni za najosnovnije pojmove.  Argument da se neki pojam u nas nije uvriježio, pa je zato razumljiviji engleski, jednostavno ne stoji. Ako je pojam skovan na engleskom, stvar je struke da pronađe odgovarajući pojam na hrvatskom i da ga popularizira u javnosti, Uostalom zakoni se i dalje pišu i primjenjuju  na hrvatskom jeziku.